Đại hội cổ đông thường niên 2019

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Các tài liệu Đại hội: 1. Thông báo Đại hội cổ đông thường niên 2019 2. Chương trình họp DHCD 2019 3. Giấy ủy quyền 4. Giấy xác nhận tham dự DHCD 5. Báo cáo hoạt động HDQT 6. Dự thảo quy chế quản trị nội bộ 7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 8. Tờ trình ban hành quy chế quản trị nội bộ 9. Tờ trình bổ sung vốn điều lệ

Xem thêm