CÁC LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP

CÁC LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP

 CÁC LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP
 Di chuyển không cần thiết => Lãng phí
 Chờ đợi => Lãng phí
 Sửa chữa hàng lỗi => Lãng phí.
 Hàng tồn trên chuyền => Lãng phí
 Thao tác sai, chậm, thừa => Lãng phí.
 Công đoạn thừa => Lãng phí

 Lãng phí khiến bạn mệt mỏi
 Lãng phí làm năng suất của bạn bị giảm sút.
 Lãng phí làm giảm thu nhập của bạn.
 VẬY BẠN CẦN LÀM GÌ
1⃣ Nhận ra lãng phí.
2⃣ Giảm thiểu lãng phí.
3⃣ Loại bỏ lãng phí.